طراحی داخلی پروژه نئوکلاسیک

طراحی داخلی پروژه نئوکلاسیک

طراحی داخلی پروژه نئوکلاسیک
این پروژه واقع در تهران پارس می باشد.

ایده طراحی 

این پروژه به سبک نئوکلاسیک طراحی شده است.

موقعیت : تهران

مساحت :200متر

کاربری : مسکونی

کارفرما: بخش خصوصی

وضعیت : ساخته شده