English Language

طراحی داخلی پروژه نئوکلاسیک

طراحی داخلی پروژه نئوکلاسیک

طراحی داخلی پروژه نئوکلاسیک
این پروژه واقع در تهران پارس می باشد.

ایده طراحی 

این پروژه به سبک نئوکلاسیک طراحی شده است.

موقعیت : تهران

مساحت :200متر

کاربری : مسکونی

کارفرما: بخش خصوصی

وضعیت : ساخته شده