English Language

طراحی داخلی شرکت وینوپلاست

طراحی داخلی شرکت وینوپلاست

طراحی داخلی شرکت وینوپلاست
این پروژه واقع در رزمال تهران می باشد.

موقعیت : تهران

مساحت :140متر

کاربری : اداری

کارفرما: بخش خصوصی

وضعیت :ساخته شده